شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲ ۱۶۸
طبقه بندی: پورتال
چچ
2YXYudin2LHZgdmHINiz2LHZvtix2LPYqiDYtNix2YPYqiDYqtmI2LPYudmHINin2LHYqtio2KfYt9in2Kog2KrYsdin2YHZitmD2Yo=

معارفه سرپرست شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

معارفه سرپرست شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

طی مراسمی که در سالن شهدای شهرداری برگذارشد اززحمات محمد مهدی اسدی مدیر عامل پیشن این شرکت تقدیر و هادی عطار زاده طوسی با حفظ سمت (مدیر عامل سازمان ترافیک)به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.94272677103678
Qt: 0.44349503517151