چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲ ۱۱۰
چچ

هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

سرکار خانم هدا پیروی (رییس هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی)

جناب آقای هادی عطار زاده طوسی(سرپرست شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی )

جناب آقای سید مهدی امامی میبدی (نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی )

جناب آقای حسنعلی امامی (عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی)

جناب احمد صالح آبادی (عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی)

جناب آقای محمد جواد رجائیان (عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی)

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6486506462097
Qt: 1.5702996253967