شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۷ ۵۵۴۹
چچ
2KLYs9in2b4=

آساپ

مدیریت پارکینگ های حاشیه ،با اختصار آساپ شناخته می شود ،بر اساس قانون وطبق ماده 55 قانون شهرداری ها خیابان معبر عمومی بوده و عموم شهروندان به میزان برابر میتوانند از آن بهره گرفته و از فضای پارک موجود استفاده نمایند ،ازین رو مدیریت فضاهای پارک موجود به شهرداری ها سپرده شده است ،که باابزار های مختلف از جمله پارکومتر و نیروی انسانی و بعضا بصورت خود اظهارشهروندی بهره برداری میگردد.

مدیریت پارکینگ های حاشیه ،با اختصار آساپ شناخته می شود ،بر اساس قانون وطبق ماده 55 قانون شهرداری ها خیابان معبر عمومی بوده و عموم شهروندان به میزان برابر میتوانند از آن بهره گرفته و از فضای پارک موجود استفاده نمایند ،ازین رو مدیریت فضاهای پارک موجود به شهرداری ها سپرده شده است ،که باابزار های مختلف از جمله پارکومتر و نیروی انسانی و بعضا بصورت خود اظهارشهروندی بهره برداری میگردد.

آدرس کوتاه شده:
آخرین مطالب مطالب تب شیت
پربازدیدترین مطالب مطالب تب شیت
No Cache
Gt: 1.3690673510234
Qt: 1.2091946601868