یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۲۸ ۵۷
طبقه بندی: فرم ها
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/Zig==

آموزش شهروندی

شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی (الیت سابق)با رویکرد مدیریت پارکینگ های حاشیه و غیر حاشیه ای در سال 88 در مشهد فعالیت خودر را آغاز و بر اساس مصوبات شورای همتا از معابر حاشیه شهر بهره برداری می نمود ،این شرکت در سال 1393 با واگزاری تمام سهام به شهرداری مشهد رسما به عنوان بخشی از شهررداری شناخته و به فعالیت خود ادامه می داده است.

بر اساس تبصره یک ماده 15 قانون راهنمایی و رانندگی توقف در معابر حاشیه به مدت نیم ساعت رایگان بوده و مازاد بر این میزان توقف مستلزم پرداخت هزینه توقف در معابر شهری می باشد.

بر اساس متن صریح قانون شهرداری ها مکلف به اجرای مدیریت پارکینگ های حاشیه بوده اند که این اختیار نیز به آنها داده شده است که ابزار های مورد نیاز از قبیل نیروی انسانی و یا ابزار های سنجش توقف خودرو را تهیه و بر اساس مصوبات شورای شهر ثبت پلاک صورت پذیرد.

نحوه ثبت پلاک در معابر حاشیه :

در صورت توقف خودرو در معابر و مشاهده آن توسط پارکبان پلاک ثبت و بازه توقف نیم ساعته رایگان آغاز میگردد ،و در صورت توقف خودرو مازاد بر نیم ساعت و ثبت پلاک مذکور توقف در نیم ساعت دم به ثبت رسیده است که بر اساس قانون با احتساب نیم ساعت ابتدایی محاسبه و کسر شارژ صورت میپذیرد.

نحوه محاسبه در پارکینگ های غیر حاشیه ای

در پارکینگ های غیر حاشیه ای به محض ورود و مشاهده خودرو پلاک ثبت و کسر شارژاز پلاک از زمان ثبت پلاک آغاز میگردد که بر اساس تعرفه شورای محترم شهر کسر شارژ صورت می پذیرد

جهت دریافت تعرفه پارکینگ ها کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات ماهنامه پارکیگ های حاشیه و غیر حاشیه کلیک کنید

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
No Cache
Gt: 1.5665979385376
Qt: 1.1852033138275